Het CLB

 

 

 

CLB N-Brussel: Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Tel: 02/482.05.72 – Fax: 02/482.05.68 – E-maill: clb.vgc@clbvgc.be

Contactgegevens CLB medewerkers  icon-phone 

www.clbnbrussel.be

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die aan kinderen, aan ouders en aan de school informatie, hulp en begeleiding biedt binnen vier domeinen:

  • Leren en Studeren
  • Onderwijsloopbaan
  • Preventieve gezondheidszorg
  • Psychisch en sociaal functioneren

In onze school is er een onthaalmedewerker van het CLB die elke nieuwe vraag van een kind, een ouder en de school beluistert. Dat is Sari Van de Broeck:  sari.vandenbroeck@clbvgc.be  (0470) 86 68 57

Ouders en kinderen kunnen rechtstreeks bij het CLB terecht. Een CLB-medewerker is regelmatig aanwezig op school en alle CLB-medewerkers zijn telefonisch bereikbaar.  U kan een afspraak maken via telefoon, via mail of via de school.  De CLB-medewerker spreekt dan concreet af waar jullie elkaar ontmoeten: op school, thuis of op het centrum in Sint-Agatha-Berchem.  CLB-medewerkers kunnen ook aanwezig zijn op oudercontacten.

Afhankelijk van de vraag kan je meteen een antwoord krijgen of is er extra onderzoek en ondersteuning nodig.  De onthaalmedewerker verwijst u dan door naar een begeleider van het CLB.  De begeleider zoekt dan samen met u naar een passende aanpak en een antwoord op uw hulpvraag.  Soms verwijst het CLB door naar een meer gespecialiseerde dienst.

Bij het CLB werken psychologen/pedagogen, maatschappelijk werkers, artsen en paramedisch werkers (verpleegkundigen en logopedisten). Aan elke school is een multidisciplinair team verbonden.

De werking van het CLB                                                                    

  • Bij het CLB staat het kind altijd centraal.
  • Het CLB werkt gratis.
  • Het CLB werkt samen met de school maar is een onafhankelijke dienst en de medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Het CLB geeft steeds een advies in het belang van uw kind, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij u als ouder en/of uw kind.

icon-arrow-circle-right Preventieve gezondheidszorg

Het CLB voorziet systematische contactmomenten (medisch onderzoek): K1, L1, L4, L6. Vaccinaties zijn voorzien in L1 en  in L5. 

Tijdens de contactmomenten kijken de arts en de verpleegkundige de gezondheid van uw kind na: zien, horen, groei en algemene ontwikkeling.  Vóór elk contactmoment krijgt u een vragenlijst mee. Het is belangrijk deze in te vullen, zodat de arts over alle informatie beschikt om het onderzoek goed uit te voeren. Een contactmoment is voor elk kind verplicht.  Bij bepaalde besmettelijke ziekten is de opvolging van het CLB ook verplicht.

Leren en studeren en Psychisch en sociaal functioneren

Ondersteuning op schools en sociaal-emotioneel vlak doet het CLB op vraag.  De psycholoog/pedagoog en de maatschappelijk werker volgen uw kind op schools vlak (leer- en/of gedragsmoeilijkheden) en op sociaal-emotioneel gebied (voelt het kind zich goed op school en thuis, is er een goed contact met leerkracht en klasgenoten, …). Het CLB kan uw kind in de klas komen observeren, een gesprek voeren met uw kind of een test afnemen.  Het CLB doet dit enkel en alleen op vraag (van de school, de ouders of het kind) en met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders.  Vanaf 12 jaar mag uw kind hiervoor zelf toestemming geven.   

Als het CLB een onderzoek of een observatie bij uw kind doet, wordt u als ouder het eerst op de hoogte gebracht. U en uw kind bepalen welke informatie aan de school wordt doorgegeven. Het is belangrijk dat er informatie wordt doorgegeven aan de school, zodat de leerkracht uw kind op de best mogelijke manier in de klas kan ondersteunen en helpen.

De leerkrachten en het CLB-team komen regelmatig samen om leerlingen te bespreken.

 Onderwijsloopbaan

Het CLB besteedt bijzondere aandacht aan de overgang K3-L1 & L6-1ste secundair.

Het CLB helpt bij de studiekeuze en bij het zoeken naar een geschikte school.

Vanaf het jaar waarin uw kind 5 wordt tot zijn 18 jaar is uw kind verplicht onderwijs te volgen.  Bij veelvuldige afwezigheden is het CLB verplicht om met u contact op te nemen en acties te ondernemen.

Het CLB dossier

Een medisch dossier wordt voor elke leerling opgemaakt.  Als uw kind door het CLB begeleid wordt, wordt dit ook genoteerd in het dossier.  De ouders en de kinderen hebben inzagerecht in het dossier. Hiervoor maakt u een afspraak met het CLB-team.

Wanneer een leerling naar een nieuwe school gaat die begeleid wordt door een ander CLB, wordt het volledig dossier overgemaakt naar het ander CLB.  Als ouder kunt u dit weigeren.  Enkel de gegevens van de contactmomenten (medisch onderzoek) en van het opvolgen van afwezigheden worden verplicht doorgegeven. 

De gegevens in het dossier worden met de nodige discretie behandeld. Het CLB respecteert hierbij het beroepsgeheim, het decreet rechtspositie van de minderjarige en de privacyregels.

Het dossier wordt bewaard tot de leerling 25 jaar geworden is (of 30 jaar voor kinderen die in het buitengewoon onderwijs gezeten hebben). Daarna wordt het dossier vernietigd.

Klacht

Indien u een klacht heeft, aarzel niet om contact op te nemen met het CLB.  U kan de klachtenprocedure opvragen bij de onthaalmedewerker van uw CLB of nakijken op de website van het CLB: www.clbnbrussel.be

CLB chat

Via de website www.clbchat.be kan u of uw kind anoniem een vraag stellen of uw verhaal vertellen aan een CLB medewerker. U vindt alle informatie en de openingsuren op de website van het CLB: www.clbnbrussel.be

Openingsuren

Elke werkdag van 8.30u-16.30.

De sluitingsdagen zijn te raadplegen op de website: www.clbnbrussel.be